Chuyển tới nội dung

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

18.04.2020

Giới thiệu chung về bộ môn ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ tách khỏi Khoa Khoa học Đại cương trở thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu theo Quyết định số 1921/ QĐ -ĐHHN ngày 19/9/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Hiện nay, Bộ môn Ngoại ngữ có 22 cán bộ giảng viên (chưa kể kiêm nhiệm, thỉnh giảng) trong đó có 02 tiến sỹ, 01 nghiên cứu sinh, 18 thạc sỹ, 1 cử nhân. 

Chức năng - Nhiệm vụ

     Điều 1. Vị trí và chức năng

            Bộ môn Ngoại ngữ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác giảng dạy Ngoại ngữ cho các bậc học đang đào tạo tại Trường và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.

     Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của bộ môn.

            2. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường.

            3. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan xây dựng mới chương trình đào tạo cho các bậc học.

            4. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.

            5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của người học ở các bậc học thuộc lĩnh vực ngoại ngữ.

            6. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Bộ môn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

            7. Nghiên cứu khoa học, thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ.

            8. Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

            9. Phối hợp với các đơn vị trong trường quản lý người học đang học tập tại trường.

            10. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự và trực tiếp quản lý viên chức, người lao động và tài sản của bộ môn, theo quy định của trường và quy định của pháp luật.

            11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

            12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Địa chỉ: Phòng 501 và 503, Tòa nhà B - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: 024.37647450 - Máy lẻ: 1501 hoặc 1503 , - Email: bmnn@hunre.edu.vn

Bài viết khác