Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Theo quy hoạch, cơ cấu tổ chức của Bộ môn Ngoại ngữ sẽ bao gồm:

- 01 Trưởng Bộ Môn

- 01 Phó trưởng Bộ Môn

- 03 Tổ chuyên môn: Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh chuyên ngành, Tiếng Anh chuyên (đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh)

 

 

Chức vụ 
Học vị 
Email 
 


 

Chức vụ 
Học vị 
Email