Chuyển tới nội dung

Quá trình hình thành và phát triển BM

Giới thiệu chung về bộ môn ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ tách khỏi Khoa Khoa học Đại cương trở thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu theo Quyết định số 1921/ QĐ -ĐHHN ngày 19/9/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Hiện nay, Bộ môn Ngoại ngữ có 34 cán bộ giảng viên (chưa kể kiêm nhiệm, thỉnh giảng) trong đó có 01 tiến sỹ, 02 nghiên cứu sinh, 23 thạc sỹ, 9 cử nhân. 

Chức năng - Nhiệm vụ

     Điều 1. Vị trí và chức năng

            Bộ môn Ngoại ngữ là đơn vị chuyên môn thực hiện công tác đào tạo ở các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Ngoại ngữ và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng. Bộ môn hoạt động theo quy định của Điều lệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

     Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 • Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của người học ở trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học.
 • Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của bộ môn theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 • Phối hợp với phòng Đào tạo đề xuất mở mới các ngành đào tạo, xây dựng mới các chương trình đào tạo cho các bậc học.
 • Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 • Trực tiếp quản lý người học thuộc bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ;
 • Thực hiện các đề tài khoa học, công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;
 • Tổ chức, tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên ngành hoặc có liên quan;
 • Thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật.
 • Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của bộ môn.
 • Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường.
  • Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự và trực tiếp quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc bộ môn, theo quy định của Trường và quy định của pháp luật.
  • Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

Từ chỗ chỉ giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản, đến nay Bộ môn đã có sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn để mở rộng các lĩnh vực phụ trách. Hiện nay, ngoài nhiệm vụ giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành cho hệ đại học, hệ thạc sĩ trong toàn trường, Bộ môn còn chủ trì ngành đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh.

 

 

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Địa chỉ: Phòng 501 và 503, Tòa nhà B - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: 024.37647450 - Máy lẻ: 1501 hoặc 1503 , - Email: bmnn@hunre.edu.vn