Chuyển tới nội dung

Giới thiệu các tổ chuyên môn

 

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Hiện nay, BMNN đang hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của PGS.TS. Lê Thị Trinh (Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm phụ trách Bộ môn Ngoại ngữ)

Tuy nhiên cơ cấu tổ chức của BMNN sẽ bao gồm:

- 01 Trưởng Bộ Môn

- 02 Phó trưởng Bộ Môn

- 03 Tổ chuyên môn

1. Chức năng

Bộ Môn Ngoại Ngữ là đơn vị thuộc trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội, có nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định của Trường, trực tiếp quản lý cán bộ, công chức trong Bộ môn; quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc được Trường trang bị.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Quán triệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về đào tạo Ngoại ngữ trong chương trình chung của trường. Đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh; chủ động đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp cần thiết nhằm khai thác và thúc đẩy sự tiến bộ của Bộ môn trên các mặt hoạt động.

Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến môn Ngoại ngữ được trưởng khoa và hiệu trưởng giao.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn Ngoại ngữ.

Tham gia quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ môn về các mặt tư tưởng, thực hiện quy chế giảng dạy, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực của từng thành viên, đồng thời thực hiện đúng các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong  Bộ môn.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Ngoại ngữ theo kế hoạch của trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội; bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực Ngoại ngữ.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của nhà trường theo yêu cầu của hội đồng trường, Hiệu trưởng , Trưởng khoa.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất như: Tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc được Trường giao cho Bộ môn quản lý, sử dụng.

- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý, giáo dục sinh viên: đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo học kỳ, năm học.

Qua quá trình xây dựng và phát triển, Bộ môn Ngoại ngữ đã có đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và chất lượng để đảm nhận nhiệm vụ đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh.