Chuyển tới nội dung

Giới thiệu các tổ chuyên môn

Theo quy hoạch, Bộ môn Ngoại ngữ có 03 tổ chuyên môn trực thuộc gồm:

1- Tổ Tiếng Anh chuyên ngành

2 - Tổ Tiếng Anh Cơ bản

3 - Tổ Ngôn ngữ Anh