Chuyển tới nội dung

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ môn Ngoại ngữ

05.03.2019

Giới thiệu về Bộ Môn Ngoại Ngữ

1. Chức năng

Bộ Môn Ngoại Ngữ là đơn vị thuộc trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội, có nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định của Trường, trực tiếp quản lý cán bộ, công chức trong Bộ môn; quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc được Trường trang bị.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Quán triệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về đào tạo Ngoại ngữ trong chương trình chung của trường. Đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh (nếu được Bộ cho phép đào tạo); chủ động đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp cần thiết nhằm khai thác và thúc đẩy sự tiến bộ của Bộ môn trên các mặt hoạt động.

Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến môn Ngoại ngữ được trưởng khoa và hiệu trưởng giao.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn Ngoại ngữ.

Tham gia quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ môn về các mặt tư tưởng, thực hiện quy chế giảng dạy, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực của từng thành viên, đồng thời thực hiện đúng các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong  Bộ môn.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Ngoại ngữ theo kế hoạch của trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội; bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực Ngoại ngữ.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của nhà trường theo yêu cầu của hội đồng trường, Hiệu trưởng , Trưởng khoa.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất như: Tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc được Trường giao cho Bộ môn quản lý, sử dụng.

- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý, giáo dục sinh viên: đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo học kỳ, năm học.

Qua quá trình xây dựng và phát triển, Bộ môn Ngoại ngữ đã có đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và chất lượng để đảm nhận nhiệm vụ đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh.

Về nghiên cứu khoa học

Trong những năm qua, các giảng viên của khoa đã là những thành viên chủ chốt để thực hiện các đề tài cấp Trường, cấp Bộ; tham gia các dự án của các tổ chức trong nước, các hội thảo chuyên môn do các tổ chức nước ngoài tổ chức. Hệ thống giáo trình giảng dạy cũng được Bộ môn nghiên cứu biên soạn và nâng cấp cao hơn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Nhiều giảng viên đã và đang tham gia phối hợp giảng dạy các lớp Tiếng Anh ứng dụng, lớp cao học các chuyên ngành trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Nghiên cứu sinh và nghiên cứu khoa học. Tham gia cộng tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực có sử dụng ngoại ngữ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để chuẩn bị cho công tác giảng dạy sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trong thời gian tới.Giới thiệu về Bộ Môn Ngoại Ngữ

 

Bài viết khác