Chuyển tới nội dung

TB_Về việc tổ chức học và thi các học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với các lớp: ĐH13QTKD1, ĐH13QTKD2, ĐH13QTKD3, ĐH13NA1, ĐH13NA2, ĐH13TĐ, ĐH13KĐ, ĐH13TNN, ĐH13SH.

27.10.2023
Bài viết khác